Regulamin

§1 Definicje
W niniejszym „Regulaminie korzystania z Portalu “samarqand.pl”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1) „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 933, z późn. zm.).
2) „Kodeks postępowania cywilnego” – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 67, z późn. zm.)
3) „Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4) „Operator” – właściciel Portalu, tj. firma Restauracja Samarqand, Kaspij Sp z. o.o, Ul. Stawowa 23 50-018 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców, pod numerem NIP 8971864368, numer REGON 382692855

5) „Posiłki” – posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie dostępnej na portalu “kepler.com.pl”.
6) „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z Portalu “samarqand.pl” oraz składania za ich pośrednictwem zamówień”.
7) „Portal” – portal internetowy dostępny pod adresem URL https://samarqand.pl/ za pośrednictwem którego świadczone są Usługi.
8) „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Posiłków, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem z wykorzystaniem Portalu.
9) „Urządzenie końcowe” – przenośne urządzenie typu smartfon, tablet, palmtop działające na systemie operacyjnym Android lub iOS, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu.
10) „Usługa” („Usługi”) – usługa świadczona przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Portalu, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach Portalu, w szczególności składania Zamówień.
11) „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) z późn. zm.).
12) „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
13) „Użytkownik” – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
14) „Zamówienie” – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Posiłków, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków; Zamówienie składane jest przez Użytkownika u Operatora za pośrednictwem Portalu.

§2 Postanowienia ogólne
1. Portal działający pod adresem https://samarqand.pl/ , prowadzony jest przez Operatora.
2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników Usług polegających w szczególności na umożliwieniu składania Użytkownikom za pośrednictwem Portalu Zamówień Posiłków znajdujących się w ofercie dostępnej na Portalu i zawierania w tym przedmiocie Umów sprzedaży z Operatorem.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania przez Użytkowników Zamówień;b) zasady zawierania Umów sprzedaży Posiłków.
5. W ramach Portalu oraz Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§3 Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Portalu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portalu;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam); dodawanie przez Użytkownika do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub treści o charakterze reklamowym, a także podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
c) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Posiłków, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Operatora.
f) Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Portalu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Portalu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu lub Usług oferowanych w ramach Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie składania Zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Portalu; c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Portalu lub godzące w dobre imię Operatora.

§4 Zasady korzystania z Portalu
1. Do prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności Portalu niezbędne jest:
a) posiadanie dostępu do sieci Internet;
b) korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”;
c) posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej;
d) posiadanie numeru telefonu.
2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Portalu może być utrudnione lub niemożliwe.
§5 Składanie Zamówień
1. Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki prezentowane na Portalu.
2. Informacje o dostępnych Posiłkach prezentowane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.
3. Ceny zawarte na Portalu podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
4. Zamówienie należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Portalu podając dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia.
5. W formularzu Zamówienia należy podać: imię, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.
6. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Portalu następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamawiam”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Posiłku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Portalu.
7. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny Portalu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do Operatora.
8. Po otrzymaniu przez Użytkownika od Operatora informacji o przyjęciu Zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie Portalu oraz wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika między Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomości e-mail) Umowa sprzedaży Posiłku. Realizacja Zamówienia przez Operatora dokonywana jest niezwłocznie z uwzględnieniem godzin pracy Operatora podanych na stronie głównej Portalu.
9. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających Operatorowi przyjęcie Zamówienia lub realizację zamówienia umowy sprzedaży posiłku, Operator skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem w celu:
a) ustalenia sposobu realizacji Umowy sprzedaży Posiłku
b) złożenia Użytkownikowi oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z nim Umowy sprzedaży Posiłku lubc) przyjęcia od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Operatorem Umowy sprzedaży Posiłku.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Posiłku następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz pozostałych wymaganych informacji. Opcjonalnie Użytkownikowi może zostać także dostarczona faktura VAT.
11. Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Posiłków z chwili składania Zamówienia.
12. W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Operator zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Posiłków. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji.

§6 Płatności
Użytkownicy mogą płacić za zamawiane za pośrednictwem Portalu Posiłki:
a) w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych na Portalu systemów płatności
2. Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny Serwisu potwierdzenia akceptacji (w przeciągu 60 min) transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych.
3. Płatności internetowe dostępne na Portalu obsługiwane są przez ??????????????????????????

§7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia
1. Użytkownik będący Konsumentem może – z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej – odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Portalu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Operatora w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Posiłku w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przed upływem tego terminu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Operator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym ewentualnych kosztów dostarczenia Posiłku. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Posiłku inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Operator dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Posiłku z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
6. Posiłek należy zwrócić na adres siedziby Operatora. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży.
7. Koszt opakowania Posiłku w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo oraz koszt bezpośredniego zwrotu Posiłku ponosi Konsument.
8. Operator będący stroną Umowy sprzedaży odpowiada, jako sprzedawca, wobec Konsumenta za zgodność Posiłku z umową, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.
9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

§8 Reklamacje
1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Portalu.
2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@samarqand.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.
3. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer Zamówienia, jeżeli jest ono jej przedmiotem reklamacji oraz dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
6. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
7. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
8. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Portalu można kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@samarqand.pl

§9 Postanowienia końcowe
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
3. Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Portalu. Za doręczenie tekstu Regulaminu uważa się udostępnienie jego treści na stronach internetowych Portalu.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Portalu.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych Portalu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.08.2022 r.